Ürünler
Sepet

Satış Sözleşmesi

Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (ek–1 gizlilik politikası) oluşan İşbu C For You üyelik ve satış sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır), C For You ile www.cforyou.com.tr sitesine işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan üye arasında, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. Maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.
Tanımlar
www.cforyou.com.tr: C For You
Üye: siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kişi.
Kullanıcı(lar): siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişi(ler);
Site: www.cforyou.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Satıcı(lar): satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının site üzerinden kullanıcılara ve üyelere liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla C For You ile satıcı sözleşmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler);
C For You hizmetleri (kısaca “hizmet”): üyelerin üyelik sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, C For You tarafından, site içerisinde ortaya konulan uygulamalar
Sözleşmenin konusu ve kapsamı:
üyelik sözleşmesinin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, üyelik sözleşmesinin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma kurallarını, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak C For You tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üyelik ve hizmet kullanımı şartları:
üyelik, sitenin ilgili bölümünden, veya sitedeki ürünlere yorum yapmak suretiyle, üye olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve C For You tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Tarafların hak ve yükümlülükleri
5.1 üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, C For You’nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple C For You’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 üyelerin C For You tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden C For You’nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.4 üyeler, C For You’nun yazılı onayı olmadan, üyelik sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
5.5 C For You, üyelerin sitede listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. C For You, üyelerin üyelik sözleşmesinde tanımlı olan ış ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek hizmetler de sunabilir. C For You tarafından yapilan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni hizmetler C For You tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından üyelere duyurulur.
5.6 C For You’nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her üye, C For You ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve ışitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla C For You ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. C For You, üyelerin üyelik sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.7 C For You, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri üyeler ve siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. C For You, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
5.8 C For You, sitede yer alan üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.9 üyeler; site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği satıcılar’a ait internet sitelerinde, satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı C For You’nun, C For You çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10 üyeler; siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-mail adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı cforyou..com.tr’ da saklı olup üye, cforyou.com.tr’ dan e-mail almayı kabul etmiş sayılmaktadır.
Gizlilik politikası
C For You, üyelere ılişkin bilgileri, işbu sözleşmenin ek-1 gizlilik politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. C For You, üyelere ait gizli bilgileri, üyelik sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.
Diğer hükümler 7.1. Fikri mülkiyet hakları
a) sitenin tasarım, metin, ımge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle “C For You’nun telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) C For You’ya aittir ve/veya C For You tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, hizmetleri, C For You bilgilerini ve C For You’nun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve C For You’nun uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı C For You’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, C For You’nun telif haklarına tabi çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
B) C For You’nun, hizmetleri, bilgileri, C For You telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
7.2. Sözleşme değişiklikleri
C For You, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu üyelik sözleşmesini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7.3. Mücbir sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, C For You, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, C For You için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için C For You ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve C For You’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.4. Uygulanacak hukuk ve yetki
İşbu kullanıcı sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanıcı sözleşmesinden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
7.5. Sözleşmenin feshi
İşbu üyelik sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Cforyou.com.tr herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
C For You, üyelerin işbu üyelik sözleşmesini ve/veya, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayilan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler, fesih sebebiyle, C For You’nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
A) üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
B) site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi;
C) üyenin diğer üye ve/veya kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz detaylı bilgiye Gizlilik Politikası'ndan erişebilirsiniz.
Clicky